понедельник, 24 марта 2014 г.

Ваши возможности безграничны!

 

Бесплатное обучение для гидов, как на эстонском, так и на русском языке. 


 Кutse kandideerimiseks Narva giidide koolitusele
Kutsume huvilisi kandideerima Narva giidide koolitusele.
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet on seoses Victoria bastioni turismiatraktsiooni
väljaarendamisega algatanud giidide koolituse. Koolituse viib läbi BDA Consulting OÜ.
Koolitus toimub rahvusvahelise projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuurija
turismiobjekti arendamine“ raames, mida toetab ENPI Eesti-Läti-Vene 2007-2013 piiriülese koostöö programm.
Projekti kogueelarveks on ca 6,9 miljonit eurot. Programmi toetus moodustab ca 6,2 miljonit eurot, sh Eesti Vabariigi
poolne toetus on ca 1,8 miljonit eurot.
Koolituse eesmärk on koolitada giide, kes on suutelised erinevates keeltes viima läbi giidiprogramme nii
Victoria bastioni atraktsioonil, kui Narva linnas.
Koolituse programmis on oma osa ka ajalool ja faktiteadmistel, kuid suurt tähelepanu pööratakse giidi
rollile külastuselamuse loomisel ja piirkonna turundamisel ning tutvustamisel, kaasaegsetele
võimalustele giiditöös ning praktilistele oskustele.
Koolitusprogrammi koosneb loengutest, grupitöödest ja praktilistest harjutustest ning iseseisvast tööst.
Auditoorne töö viiakse läbi viie koolituspäeva käigus.
Teema Maht (ühe grupi kohta)
Bastionide ja Narva ajalugu, Victoria bastion ja selle
ekspositsiooni sisu
8 akadeemilist tundi +
16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd
Klienditeenindus 4 akadeemilist tundi
Esinemiskoolitus, kõnetehnikad, mikrofoni kasutamine 8 akadeemilist tundi
Interaktiivsed võimalused giiditöös, giiditeenuse
animeerimine. Giid kui animaator. Programmide ja
giidietenduste loomine.
Näitlejameisterlikkuse algtõed
4 akadeemilist tundi
4 akadeemilist tundi
Giidieetika 2 akadeemilist tundi
Turismiteenuste paketeerimine 2 akadeemilist tundi
Seadusandlus (giid seaduse tähenduses, turismiseadus,
kutseseadus, kutsestandardid Eestis ja rahvusvahelisel
tasandil)
2 akadeemilist tundi
Ohutus ja esmaabi 2 akadeemilist tundi
Praktika 4 +1 akadeemilist tundi
Koolitatud giidide teadmiste kontrollimiseks viib koolitaja läbi eksami. Eksam toimub teoreetilise osa ja
praktilise osa kohta (õppurid viivad läbi ekskursioone).
Koolitus lõpeb objekti Victoria bastioni avaüritusega, kus koolitatud giidid viivad läbi tasuta ekskursioone,
mille raames demonstreerivad omandatud oskusi (praktika avaüritusel).
Koolituste toimumise aeg ja koht
Koolitused toimuvad Narva Muuseumi ruumides järgmistel kuupäevadel:
Eestikeelne grupp: 17.04 ja 22. – 25.04.2014
Venekeelne grupp: 12.06 ja 16. – 19.06. 2014
Täiendavalt toimub praktika ja giidieksam.
Osalemine kõigil koolituspäevadel ning praktika ja eksami sooritamine on kohustuslik.

 

Koolituse hind:
Tervikliku koolitusprogrammi läbimise ning praktika ja eksami sooritamise korral on koolitus (sh
kohvipausid) osalejatele TASUTA.
Koolituse poolelijätmise korral tuleb koolituskulud täies mahus hüvitada, mille kohta sõlmitakse
osalejatega vastav leping.
Registreerumine/kandideerimine koolitusgruppidesse:
Registreerimiseks palume esitada CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 28.03.2014 e-posti aadressile
ylle@bda.ee
CV-s palume märkida oma keeleoskused (skaala: 2-kasin; 3-rahuldav; 4-hea; 5- väga hea või emakeel) ning
järgnevad andmed:
- Nimi
- Haridus ja täiendkoolitused
- Olulisemad töökohad (organisatsioon, amet) ja aadress
- E-posti aadress
- telefoninumber, mobiiltelefoni nr
-muu asjakohane info
Motivatsioonikirjas palume tuua välja oma varasem kogemus giidina või turismisektoris, läbitud
giiditööga seonduvad koolitused ning motivatsioon koolitusel osalemiseks. Samuti palume märkida, kas
soovite osaleda eestikeelses või venekeelses grupis
Osalejate valik:
Koolitatavate valikul arvestatakse nende varasemat kogemust turismi-, giidi- ja/või muuseumitöö alal,
esinemisoskust ja ettevalmistust aga ka valmisolekut läbi viia giidiekskursiooni Victoria bastioni põhisel
atraktsioonil erinevates võõrkeeltes. Täiendavate keelte oskus lisaks eesti, vene või inglise keelele on
kandidaadile eeliseks
Koolitusgrupi moodustab ja koolitatavate valiku teostab koolitaja (BDA Consulting OÜ), kuid enne seda
kooskõlastab ta Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga koolitusgrupi moodustamise viisi.
Koolitusel osalemine on koolitatavatele tasuta.
Konkursil osalejaid teavitatakse konkursi tulemustest e-posti teel hiljemalt 04. aprillil 2014.

 

Уникальная возможность!

Осенью 2013 года Силламяэский Центр по Интересам Улей ( Sillamäe-Huvi-Ja-Noortekeskus Ulei )стал партнёром в большом проекте под названием «HUKK-UP ehk HuviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm», финансируемым из программы «Riskilapsed ja -noored» (Дети и молодёжь группы риска).
Проект имеет несколько направлений, связанных единой целью-привлечь к занятиям по интересам как можно больше ребят из так называемой группы риска.
«Улей»будет принимать непостредственное участие в двух направлениях:
1. Работа с учениками 6-8 классов по теме «Хобби может стать профессией!» (80-часовой обучающий модуль для группы ребят из 15 человек)
2. Мобильная школа по интересам (школа по интересам на выезде: мастер-классы и программы для посёлков и деревень, в которых нет домов по интересам)
Уже с мая месяца мы активно приступим к данному проекту, а пока зовём всех ребят из 6-8 классов, которые до сих пор не занимаются ни в каком кружке присоединиться к нашему проекту.
Если вы БЕСПЛАТНО хотите участвовать в нашем проекте, пишите на электронный адрес Улья info@ulei.ee или напрямую руководителю по проектной деятельности: imeljakova@gmail.com
О своём желании участвовать можно сообщить по телефону +372 55663209 или 39 26 152